Op 25 mei jl. is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.


Deze wet stelt hoge eisen aan de omgang met persoonsdata door bedrijven/verenigingen etc. om zo de privacy van de burger beter te kunnen waarborgen. Dit heeft invloed op iedereen die persoonsdata verwerkt. Dit geldt dus ook voor het omgaan met gegevens van jullie als lid van onze EHBO vereniging.


Het verzamelen van jullie persoonlijke gegevens waaronder ook de e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers, foto’s enz. voor het kunnen verzenden van allerlei berichten valt dus onder de nieuwe wet, en heeft dus rechtstreeks hier mee te maken.


Dit geldt ook voor het uitwisselen van gegevens binnen het bestuur i.v.m. contributie, loterij e.d. ....
Als gevolg van deze nieuwe wet mogen berichten alleen nog maar verzonden worden met uitdrukkelijke toestemming van ieder individueel lid.